A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Опорний заклад "Диканська загальноосвітня школа I-III ступенів Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області"

Умови вступу та навчання

Електронна реєстрація у школі

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ
ДИКАНСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ДИКАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4.6. Зарахування  дітей до школи здійснюється згідно поданих заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

4.7. Кількість учнів у школі встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.

4.8. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, довідки про продовження навчання, заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9. За бажанням учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу, за погодженням із Органом управління та Засновником, можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування учнів до груп продовженого дня і відрахування з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.

4.11. Структура навчального року та тривалість навчального тижня встановлюються у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з Органом управління.

4.12. Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не  пізніше 1 липня наступного року.

4.13. Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40  хвилин, у п'ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

4.14. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.15. За погодженням з Органом управління з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

4.18. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України.

4.19. У першому класі початкової школи дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи, згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.20. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

4.21. Навчання у 4-х та випускних 9-х і 11-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.22. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, що їх замінюють) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

4.23. Порядок переведення і випуск учнів  визначається чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

4.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

4.25. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.26. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення:

-  похвальний лист «За високі досягнення в навчанні»;

- похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- золота медаль «За високі досягнення у навчанні»;

- срібна медаль «За досягнення у навчанні».

Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.27. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, подарунок, премія (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

4.28. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

4.29. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.30. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. 

4.31. Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.32. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

5.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

5.3.1. Доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.

5.3.2. Вибір закладу навчання, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять.

5.3.3. Безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

5.3.4. Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи.

5.3.5. Участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

5.3.6. Отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг, що не суперечать чинному законодавству.

5.3.7. Перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.

5.3.8. Участь в роботі органів громадського самоврядування закладу.

5.3.9. Участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

5.3.10. Повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

5.3.11. Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.4. Учні закладу зобов’язані:

5.4.1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти.

5.4.2. Підвищувати свій загальний культурний рівень.

5.4.3. Брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, її Статутом.

5.4.4. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників.

5.4.5. Виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку школи.

5.4.6. Брати участь у різних видах трудової діяльності.

5.4.7. Дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу.

5.4.8. Дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку школи.

5.4.9. Дотримуватися правил особистої гігієни.

5.4.10. Виконувати правила для учнів.

5.5. Учні школи залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування